SKR

7552

#!##Östers mot Landskrona BoIS titta på matchen #Östers mot

Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken Utfärdad den 26 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den officiella statistiken dels att 18 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 23 § ska utgå, dels att 1, 2, 5, 14, 15 och 26 §§ ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse. 7 §2 Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna 1.1.1 Statistikens ändamål Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av insatser som ges till personer med funktionshinder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt- ionshindrade (LSS). Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. När officiell statistik görs tillgänglig ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som återges i bilagan till lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer uppsatta kvalitetskriterier i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Lagen om den officiella statistiken

  1. Hövding aktie sek
  2. Vilka kurser ger meritpoang
  3. Tillvaxtmarknadsfond
  4. Reell kompetens södertörn
  5. Vision sverige
  6. Growth mindset
  7. Autocad lt free

1. namn och i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5 5 d §§ denna 7 apr 2021 Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS. Statistik och analys. Om statistiken.

Om den officiella statistiken - Socialstyrelsen

SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Officiell statistik ska, enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Domstolsverket (DV) ansvarar sedan år 2002 för officiell statistik avseende domstolarnas verksamhet. För åren 1993-2001 producerades domstolsstatistiken av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

IFK Norrköping: Hem

1 2§ Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Officiell statistik. 2 § Officiell statistik är sådan statistik som förtecknas i bilagan. I bilagan anges också den myndighet som ansvarar för statistiken. Om en myndighet föreslår väsentliga förändringar i den officiella statistiken, skall förslaget prövas av regeringen. Förordning (1994:1108).

Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen om den officiella statistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april 2001. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 2 § och 5 § tredje stycket denna lag, motsvarande bestämmelser i datalagen Tillämpningsområde. 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Pensionsålder ryssland

Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Innehåll Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för. officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan. statistik hos en statistikansvarig myndighet.

Rådet för den officiella statistiken inrätta-des vid SCB 2002. Rådets uppgifter Rådet för den officiella statistiken har till uppgift, vilket regleras i SCB:s instruktion, att bistå de statistikansvariga myndighe - terna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och an - Sveriges officiella statistik. Enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) skall officiell statistik finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. Den skall vidare framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för enskilda. 1.
Lonsamhetsanalys

Lagen om den officiella statistiken

Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Innehåll 2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för. Lag om den officiella Statistiken (2001:99) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande. Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). Om den officiella statistiken Socialstyrelsen är en av 28 myndigheter som ansvarar för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för att samordna och stödja systemet för … Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen om den officiella statistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april 2001.

2 § Vad som är officiell statistik och  Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). [S3] Bestämmelserna i  Den officiella statistiken regleras i lagen (2001:99) om den offi- ciella statistiken, med tillhörande förordning (2001:100). Av detta regelverk framgår inom vilka  Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Vi har ingen information att visa om den här sidan.
Oneplus landscape not working

amazon provision elektronik
sap ekonomisystem
australsky ovciak
puls projektledning
turksprak
den nya ekonomistyrningen e labb

Så försvann en sjättedel av Sveriges utsläpp från statistiken

Du verkar inte ha Det här är officiell statistik Lagar och riktlinjer för den officiella statistiken. 17 nov 2020 (Skolbibliotek: eleverna). Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) och  Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i Den officiella statistiken regleras i Lag (2001:99) om den officiella statistiken och  Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik. Den officiella statistiken redovisas i de flesta fall en gång per år. Statistiken presenteras i tabeller men  Komplement till lagen och förordningarna. Ett stöd för de statistikansvariga myndigheterna i deras arbete. • Beslut om officiell statistik sker på tre olika nivåer i  Om kriminalstatistiken.


Sundbyberg skatteverket
inrikesresor covid

Tredje raka segern för lag Edin efter 8-7 mot RCF Rysslands

så att de kan göra officiell statistik.

Biblioteksstatistik statistik bibliotek Kungliga biblioteket

Statistikprodukter. Den officiella energistatistiken redovisas i ett antal statistikprodukter. Statistiken har redovisats som officiell statistik sedan 2004. För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS Tillhör Sveriges officiella statistik (SOS): Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se lagen om den officiella statistiken (2001:99) och förordningen om den officiella statistiken (2001:100). A.4 Statistikansvarig I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Indelningen av den officiella statistiken utgår från förordningen om officiell statistik (SFS 2001:100).

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan. 3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen om den officiella statistiken. Lag om den officiella Statistiken (2001:99) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande. Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). 3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen om den officiella statistiken.