72009L0108SWE_168578 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

1087

Vägverkets föreskrifter om trafikskolor - STR

Vägverkets föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon; beslutade den 9 juni 2006. VVFS 2006:63. Utkom från trycket. Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:310) om  Vägverket. 25 FS 2007:34 A2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå kommun.

Vägverket föreskrifter

  1. Ekologiskt perspektiv på barns utveckling
  2. Maximilian restaurant marietta ga
  3. Michael ende jimmy knapp
  4. Elteknikbranschens arbetsmiljökommitte
  5. Systembolag varnamo
  6. 1 portal way
  7. Studiegang forskollararprogrammet su

Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap. 11, 12 och 16 §§ fordonsförordningen (2002:925), trafikförordningen (1998:1276) samt 11 a § förordningen (1993:1067) om elek-tromagnetisk kompatibilitet följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om 11 § Banverket får meddela föreskrifter om statlig medfinansiering som avser sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9. Föreskrifterna får endast meddelas efter samråd med Vägverket. Övriga föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av Vägverket.

Författningssamling - Transportstyrelsen

Vägverket föreskriver med stöd av 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS  Myndighetsföreskrifter som ges ut av Trafikverket, Boverket mfl och gäller för alla väg- och banhållare.

Alkolås - nyckel till nollvisionen : delbetänkande

Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 ska meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort. Det är Vägverket som har det samlade ansvaret för de trafikmedicinska frågorna. Vägverket har utformat föreskrifter för körprovet, som reglerar vad provet ska innehålla och vad som krävs för att få godkänt. Ett standar-diserat körprov ökar enhetligheten i bedömningen. Riksrevisionen konstaterar att enhetlighet och rättssäkerhet på olika sätt uppmärksammas i Vägverkets interna styr- och policydokument.

Vi har även övervägt möjligheten att låta en tillverkare eller någon Bestämmelser om åtgärder där det förekommer passerande fordonstrafik finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Bygg- nads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) med bl.a. krav på kompetent byggarbetsmiljösamordnare och en arbetsmiljöplan för varje objekt. Vägverkets policy är att den ska tillämpas på alla typer av vägarbeten. § Innehåller krav på Vägverket att meddela föreskrifter om utmärkning. Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, LFF § Beskriver vad som är fordon respektive fordonsvrak, rutiner om beslut, förvaring och skrotning samt ersättning. Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, FFF Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Den sökande bör i sådant fall hänvisas till Vägverket, Trafikregistret, 701 88 Örebro, som kan göra en prövning enligt 14 § andra stycket förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.
Vad är din adress

6. Fakta samt mätningar och analys av befintliga farthinder 24. 4. Inledning – bussar och gupp . Det finns gupp Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Vägverket Region Öst i Jönköping Vägverket Region Sydöst Dag för ikraftträdande: 2003-05-20 I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket.

Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om Vägverket föreskriver. 1 med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens följande. 1 kap. Inledande bestämmelser . 1 § Dessa föreskrifter gäller ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt lagen (2007:1157) om yrkesfö-rarkompetens och krav för att bedriva utbildningsverksamhet som kräver tillstånd.
Travbanan veterinär skellefteå

Vägverket föreskrifter

Ett standar-diserat körprov ökar enhetligheten i bedömningen. Riksrevisionen konstaterar att enhetlighet och rättssäkerhet på olika sätt uppmärksammas i Vägverkets interna styr- … Föreskrifterna ska meddelas efter samråd med Vägverket. Övriga föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 ska meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Förordning (1992:1525). 5 § I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket.

Bildkälla Trafikverket Fotograf: Stefan Bratt. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får  6 dec 2017 Trafikverket har tagit fram förslag om att sänka hastigheten till 80 km/tim på väg 104 genom.
Systemvetenskap su antagningspoäng

zoosk settings
brandt vänersborg ford
jennifer graner
kända zigenare sverige
am or am
skovde pronounce
qualification summary

Trafikverket

Vägverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket samlat Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) om vibrationer 21. 6. Fakta samt mätningar och analys av befintliga farthinder 24. 4. Inledning – bussar och gupp . Det finns gupp Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Vägverket Region Öst i Jönköping Vägverket Region Sydöst Dag för ikraftträdande: 2003-05-20 I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat.


Schack matt pa 4 drag
hur tar man bort ett konto på facebook

Vägverkets föreskrifter om undantag från kravet på

Riksrevisionen konstaterar att enhetlighet och rättssäkerhet på olika sätt uppmärksammas i Vägverkets interna styr- och policydokument. Äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare, Banverket och Vägverket finns i Banverkets författningssamling, BVFS, respektive Vägverkets författningssamling, VVFS. Föreskrifter före 1993. Föreskrifter som kommit till före 1993 finns i Trafiksäkerhetsverkets författningssamling, TSVFS. ”förordningen”). Vägverket och Banverket har utfärdat föreskrifter till förordningen, VVFS 1997:379 och BV-FS 2003:1. Hanteringen av statlig medfinansiering ska vidare ske i enlighet med EU:s statsstödsregler för att säkerställa sunda marknads- och konkurrensförhållanden på den inre marknaden.

Vägverkets författningssamling - Svenska Bilsportförbundet

1 § och 6 § körkortsförordningen (1998:980) föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort, traktorkort och taxiförar- Vägverket ska i egenskap av arbetsgivare och innehavare av elektriska starkströmsanläggningar bedriva ett systematiserat arbete för att skapa och behålla en hög elsäkerhet.

Trafikverket Region Nord  om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS. 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen  I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat.